COVER6.jpg
09.png
12.png
08.png
11.png
P16.jpg
岳杰物理|中、南部物理霸王  News
S__4882441.jpg
Monday 18:10-21:30
P17.jpg
S__4882440.jpg
澔廷數學|典陸數學.王牌執行長  News
Thursday 18:10-21:30
P18.jpg
子謙英文|南台灣英文權威  News
S__5046293.jpg
Wednesday 18:10-21:30
P19.jpg
S__4907047.jpg
傳益化學|首席名師.化學魁首 News
Saturday 18:10-21:30